UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ BUDYNKU

NIEZBĘDNE DOKUMENTY I CZYNNOŚCI GEODETY

(działka z terenu Gminy Leszno)

 

1.    Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki na której planujemy budowę. Wypis i wyrys wydaje Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Leszno (tel. 22 725 80 05 wew. 111) na wniosek składany w Urzędzie Gminy Leszno (składanie wniosku: Sekretariat Gminy Leszno - pokój nr 30)(wzór wniosku)

 

2.Sporządzenie przez firmę geodezyjną/geodetę uprawnionego mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych (nazywana potocznie mapą do projektu).

WYKONUJĘ TAKIE USŁUGI I MAM DUŻE DOŚWIADCZENIE W TYM ZAKRESIE.

 

3.    Zakupienie projektu architektoniczno-budowlanego budynku (tzw. projekt gotowy) i ewentualna adaptacja  projektu do warunków miejscowych (np. zaprojektowanie zwężenia budynku, zmiana funkcji pomieszczeń, zmiana układu ścian działowych pomieszczeń). Dlatego warto zakup projektu skonsultować z architektem. Drugą opcją jest zamówienie u architekta usługi wykonania projektu autorskiego (indywidualnego).

WSPÓŁPRACUJĘ Z ARCHITEKTAMI I BIURAMI PROJEKTOWYMI . POLECANI PRZEZEMNIE SPECJALIŚCI W RAMACH WYKONYWANIA SWOICH USŁUG POMOGĄ PAŃSTWU W WYBORZE PROJEKTU.  

 

4.    Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia planowanego budynku do sieci infrastruktury technicznej. Do wniosku o wydanie ww. warunków wystarczy załączyć kopię mapy zasadniczej wg stanu archiwalnego zamówionej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 133, Ożarów Mazowiecki lub ksero mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych jeśli już ją posiadamy (wykonana przez geodetę – patrz. Punkt 2).

Warunki techniczne uzyskujemy:

  • Dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno (Biuro Obsługi Klienta otwarte jest: Poniedziałek 8:00-17:00, Wtorek-Piątek 8:00-16:00.) (wzór wniosku) (szczegóły)
  • Dla sieci gazowej – w BOK spółki PGNIG (lista biur). Wzór wniosku i procedura uzyskania warunków i opisana pod tym linkiem
  • Dla sieci energetycznej – w spółce PGE (lista biur). Wzór wniosku i procedura uzyskania warunków i opisana pod tym linkiem.

WSPÓŁPRACUJĘ Z ARCHITEKTAMI I BIURAMI PROJEKTOWYMI . POLECANI PRZEZEMNIE SPECJALIŚCI PODEJMĄ SIĘ ZAŁATWIENIA POWYŻSZYCH FORMALNOŚCI W RAMACH WYKONYWANIA SWOICH USŁUG.

 

5. Uzyskanie opinii Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w przypadku terenów zmeliorowanych (informacja o tym czy teren jest zmeliorowany zawarta jest w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Opinia dotyczy urządzeń drenarskich na działce – zezwolenie na likwidację lub wskazanie na konieczność przebudowy i uzyskania w związku z tym pozwolenia wodno-prawnego. Link do Inspektoratu WZMiUW

WSPÓŁPRACUJĘ Z ARCHITEKTAMI I BIURAMI PROJEKTOWYMI . POLECANI PRZEZEMNIE SPECJALIŚCI PODEJMĄ SIĘ ZAŁATWIENIA POWYŻSZYCH FORMALNOŚCI W RAMACH WYKONYWANIA SWOICH USŁUG.

 

6.Uzyskanie zgody na zjazd z działki na której planujemy budowę - na drogę gminną. Wydaje ją Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej na wniosek składany w Urzędzie Gminy Leszno (tel. 22 725 80 05 wew. 107 i 112) na wniosek składany w Urzędzie Gminy Leszno (składanie wniosku: Sekretariat Gminy Leszno - pokój nr 30) Opis procedury wraz z wzorami wniosków.

WSPÓŁPRACUJĘ Z ARCHITEKTAMI I BIURAMI PROJEKTOWYMI . POLECANI PRZEZEMNIE SPECJALIŚCI PODEJMĄ SIĘ ZAŁATWIENIA POWYŻSZYCH FORMALNOŚCI W RAMACH WYKONYWANIA SWOICH USŁUG.

 

7.Uzyskanie zgody na zjazd z działki na której planujemy budowę na drogę powiatową. Wydaje ją Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim  ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki (wzór wniosku)

WSPÓŁPRACUJĘ Z ARCHITEKTAMI I BIURAMI PROJEKTOWYMI . POLECANI PRZEZEMNIE SPECJALIŚCI PODEJMĄ SIĘ ZAŁATWIENIA POWYŻSZYCH FORMALNOŚCI W RAMACH WYKONYWANIA SWOICH USŁUG.

 

8.Uzyskanie pozwolenia wykonywanie prac budowlanych w przypadku gdy działka, na której planujemy budowę znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego (informacja o tym podana jest na wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Uzyskujemy ją w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie (link).

WSPÓŁPRACUJĘ Z ARCHITEKTAMI I BIURAMI PROJEKTOWYMI . POLECANI PRZEZEMNIE SPECJALIŚCI PODEJMĄ SIĘ ZAŁATWIENIA POWYŻSZYCH FORMALNOŚCI W RAMACH WYKONYWANIA SWOICH USŁUG.

 

9.Uzyskanie decyzji wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych. Biuro Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieniem Powiatu Warszawskiego Zachodniego.ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki pierwsze piętro, pokój 101, budynek B,Tel. +48 22 733 73 46, 48 faks +48 22 733 73 41 (godziny urzędowania: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 8:00-16:00). Więcej informacji pod poniższym linkiem.

WSPÓŁPRACUJĘ Z ARCHITEKTAMI I BIURAMI PROJEKTOWYMI . POLECANI PRZEZEMNIE SPECJALIŚCI PODEJMĄ SIĘ ZAŁATWIENIA POWYŻSZYCH FORMALNOŚCI W RAMACH WYKONYWANIA SWOICH USŁUG.

 

10. Uzyskanie decyzji wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie ul. Grochowska 278; 03-841 Warszawa; tel. 22 517-33-00 (Godziny otwarcia dla interesantów: 8.00 - 15.00). Więcej informacji pod poniższym linkiem.

WSPÓŁPRACUJĘ Z ARCHITEKTAMI I BIURAMI PROJEKTOWYMI . POLECANI PRZEZEMNIE SPECJALIŚCI PODEJMĄ SIĘ ZAŁATWIENIA POWYŻSZYCH FORMALNOŚCI W RAMACH WYKONYWANIA SWOICH USŁUG.

 

 

PO UZYSKANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ BUDYNKU

CZYNNOŚCI GEODETY


11.Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę zlecenie uprawnionemu geodecie wytyczenia budynku w terenie.

WYKONUJĘ TAKIE USŁUGI I MAM DUŻE DOŚWIADCZENIE W TYM ZAKRESIE.

 

12. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego - obecnie komórka odpowiedzialna to Zespół Koordynacji Dokumentacji Projektowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

WYKONUJĘ TAKIE USŁUGI TJ. NA ZLECENIE INWESTORA PROWADZĘ WE WSPÓŁPRACY Z PROJEKTANTAMI WSZELKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM  UZGODNIEŃ DOTYCZĄCYCH USTYUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI ENERGETYCZNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, TELEFONICZNYCH.

 

13. Wytyczenie w terenie a następnie po wykonaniu przyłączy i sieci ich geodezyjna inwentaryzacja.  

WYKONUJĘ TAKIE USŁUGI I MAM DUŻE DOŚWIADCZENIE W TYM ZAKRESIE.

 

14. Po zakończeniu całego procesu budowlanego tj. budowie budynku, zagospodarowania terenu i wykonaniu przyłączy i sieci do wybudowanego obiektu wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji budynku. 

 

WYKONUJĘ TAKIE USŁUGI I MAM DUŻE DOŚWIADCZENIE W TYM ZAKRESIE.